Live Help Chat

Reisvoorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden gebonden aan het boeken van jouw droomreis. Deze voorwaarden betreffen de Algemene Reisvoorwaarden Geschillencommissie vzw, bijzondere reisvoorwaarden, reis- en annuleringsvoorwaarden, betalingen en boekings- en wijzigingskosten. Lees de onderstaande voorwaarden goed door voor de definitieve boeking om misverstanden te vermijden.

Algemene Reisvoorwaarden Geschillencommissie vzw

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 (B.S. van 1 april 1994) tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling (reiscontractenwet).

Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 (B.S. van 1 april 1994) tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling (reiscontractenwet).

Artikel 2: Promotie en aanbod
1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator die de brochure heeft uitgegeven, tenzij: a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en voor het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger heeft gebracht; b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
2. De reisorganisator kan genoodzaakt zijn aan bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.
3. Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.

Artikel 3: Informatie vanwege reisorganisator en/of reisbemiddelaar
De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn verplicht:
1. voor het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling, aan de reizigers schriftelijk mede te delen: a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van de niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen; b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie- en/of bijstandsverzekering;
2. ten laatste zeven kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken: a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats; b) naam, adres en telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator; c) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De in het vorige lid vermelde termijn van zeven kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet aan de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Totstandkomen van het contract
1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of reisorganisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6: Prijs van de reis
1. De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.
2. De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen, die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in: a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan herziening onderhevig is.
3. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op 1 december van het voorafgaande jaar golden; daarnaast op de tarieven voor het vervoer die op 1 december van het voorafgaande jaar bekend waren, en in het bijzonder op de brandstofprijzen voor het vervoer per chartervlucht, gekend over het gemiddelde van de maand november.

Artikel 7: Betaling van de reissom
1. Behalve in het geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon 25% van de totale reissom als voorschot, met een minimum van 500 euro.
2. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk één maand voor de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.
3. Boekt de reiziger minder dan één maand voor vertrekdatum dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.

Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking
1. De reiziger kan, voor de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig voor vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, van deze overdracht op de hoogt te brengen.
2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs en de kosten van de overdracht.

Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator voor de afreis
1. Indien, voor de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voor gestelde wijziging aanvaardt.
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11: Verbreking door de reisorganisator voor de afreis
1. Indien de reisorganisator, voor de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen: a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van een gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen; b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, wan alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op aan schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij: a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen voor de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht. b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kostenloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13: Verbreking door de reiziger
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en reisbemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadeloosstelling kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator
1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
2. De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom. 5. Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wet van toepassing.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van de reiziger beoordeeld.

Artikel 16: Klachtenregeling
1. Voor de afreis: klachten voor het reiscontract wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of reisorganisator.
2. Tijdens de reis: klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of tenslotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
3. Na de reis: werd de klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17: Geschillencommissie Reizen
1. Er ontstaat een geschil wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen de 4 maanden vanaf het einde van het reiscontract, of vanaf de geplande vertrekdatum, indien het reiscontract nooit werd uitgevoerd.
2. Elk geschil gerezen na het sluiten van een reiscontract, zoals bedoeld in artikel 1 van de huidige algemene voorwaarden, over dit contract en waarbij de reiziger betrokken is, wordt uitsluitend behandeld door de Geschillencommissie Reizen, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijk letsel.
3. De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het geschillenreglement en de bepalingen van het gerechtelijk wetboek (Art. 1676 tot en met 1723). De uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het geschillenreglement.
4. Het gebruik van deze algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen, bepaald door de geschillencommissie Reizen vzw, inzonderheid het geschillenreglement.
5. Het adres van de Geschillencommissie Reizen vzw is North Gate III, Koning-Albert-II laan 16, 1000 Brussel.

Bijzondere reisvoorwaarden Koning Aap

Artikel 1: Annulering en wijziging door de reiziger

Indien je je reis wenst te annuleren zal je Koning Aap zo vlug mogelijk telefonisch en per mail schrijven moeten informeren. Bij annulatie door de reiziger worden volgende kosten aangerekend:

 • tot 56 dagen* voor vertrek: 15% van de reissom** met een minimum van € 250 per persoon
 • van 56 tot 28 dagen* voor vertrek: 50% van de reissom**
 • vanaf de 28e dag* (inclusief) tot de 14e dag voor vertrek: 75% van de reissom**
 • bij annulering vanaf de 14e dag* (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volledige reissom**

Het kan voorkomen dat er voor jouw reis afwijkende annuleringskosten in rekening gebracht moeten worden. Deze afwijkende annuleringskosten zijn van toepassing als jij gekozen hebt voor een vlucht die direct door ons bevestigd moet worden. Indien je in dit geval de reis zou moeten annuleren, dienen wij de volledige kosten van het vliegticket in rekening te brengen, bovenop de annuleringskosten voor het landarrangement (welke berekend worden op basis van tijdstip van annuleren, zie boven). Wanneer deze afwijkende annuleringskosten voor jou van toepassing zijn, wordt dit op jouw factuur vermeld.

* Gerekend vanaf de eerste openingsdag van kantoor na ontvangst van de mail.

** De reissom omvat de gepubliceerde reissom, eventuele (internationale) vluchten, eventuele luchthavenbelastingen, eventuele toeslagen, eventuele visumkosten, eventuele wijzigingskosten. Deze bedragen worden gedekt door een annuleringsverzekering (mits je uiteraard een geldige reden hebt om te annuleren).

 

  Artikel 2: Waarborgen

  1. Conform art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 16 februari 1994 en het uitvoeringsbesluit van 25 april 1997 is Koning Aap door Amlin Europe nv, bijhuis België, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel (NBB nr. 0745 – RPR 0416.056.358), www.amlin.com verzekerd om, in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus 2. Benevens de waarborgen voorzien in de hiernavolgende voorwaarden zijn de verbintenissen van de reisbemiddelaar en van de reisorganisator gedekt door een wettelijke borgtocht (besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996), die slechts kan aangewend worden na aanmaning per aangetekend schrijven waarvan afschrift, eveneens aangetekend, aan Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61, 1000 Brussel, en dit binnen de 12 maanden na de uitvoering der werkzaamheden die de schuld hebben doen ontstaan.

  2.De reiziger erkent naar behoren te zijn ingelicht over de uitzonderlijke omstandigheden die zijn veroorzaakt door de coronaviruscrisis en die van invloed kunnen zijn op zijn reis, en over de situatie van de pandemie op zijn reisbestemming. Hij heeft ook kennis genomen van de actuele reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken waarin wordt gewaarschuwd dat reizen momenteel worden afgeraden (https://diplomatie.belgium.be/nl). De reiziger verklaart dan ook volledig op de hoogte te zijn van de risico’s die het coronavirus met zich meebrengt voor het goede verloop van zijn reis en beslist toch met kennis van zaken op reis te willen vertrekken.

  Betalingen

  De eerste aanbetaling van 25% van de reissom dient binnen 3 dagen na boeking te worden voldaan via de mijn.koningaap website. Indien je een internationale vlucht kiest met hoge annuleringskosten, dien je de aanbetaling binnen 1 dag te verrichten. Dit zullen wij vermelden op jouw factuur. Alleen zo kunnen we deze internationale vlucht dan garanderen.

  Het restant van de reissom moet zes weken voor vertrek betaald zijn. Meer over de betaling van de reissom vind je hier.

  Dossier- en wijzigingskosten

  Per reis brengen wij dossierkosten in rekening: deze bedragen € 27,50 (1 persoon) of € 42,50 (2 personen of meer). Daarnaast kun je bij boeking kiezen voor een 1-persoonskamer, waarvoor een toeslag geldt, en zijn er bij een aantal bestemmingen excursies die enkel voor vertrek, dus bij boeking, al gereserveerd moeten worden. Ook de geselecteerde excursies komen op je factuur te staan. Excursies die je niet in het boekingsformulier kunt selecteren, boek en betaal je ter plaatse bij de reisbegeleid(st)er.

  Wil je aanpassingen aanbrengen in de reis (vluchten of extra nachten) dan brengen wij € 50,- wijzigingskosten per boeking in rekening. Indien je kort voor vertrek (binnen 14 dagen) of tijdens de reis nog een wijziging wilt aanbrengen, dan moet je rekening houden met € 100,- wijzigingskosten.

  Indien je reis wordt omgeboekt van Koning Aap België naar Koning Aap Nederland, dan brengen wij tevens de verplichte bijdrage voor het Calamiteitenfonds van €2,50 in rekening. 

  Reisdocumenten

  Je bent als reiziger zelf verantwoordelijk voor een (geldig!) internationaal reispaspoort, eventuele visa en andere reisdocumenten. Raadpleeg altijd de website van het Visumloket voor de meest actuele informatie over de vereisten met betrekking tot de geldigheid van je internationaal reispaspoort, visa en overige benodigde documenten. Het Visumloket kan bemiddelen bij de visumaanvraag.

  Bescherming van je gegevens

  Koning Aap vindt het heel belangrijk dat jouw gegevens worden gewaarborgd. Via deze link vind je alle informatie over het gebruik van de website, het cookiebeleid, copyright en alles over jouw gegevens.